УСТАВНИ ДОКУМЕНТИ
 ПАСПОРТ НА НПО
УСТАВ
Заявление за членство
Удостоверение за регистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Окръжен съд-Варна
Удостоверение за Актуално състояние от Окръжен съд-Варна  (от 01.01.2018г.)
Удостоверение за регистрация в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерството на правосъдието
Удостоверение за Актуално състояние от Агенцията по вписванията
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГУЛИРАЩИ И ЗАСЯГАЩИ ДЕЙНОСТТА
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Закон за културното наследство
Закон за закрила и развитие на културата
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Закон за мерките срещу изпирането на пари
 
РЕГИСТРИ 
Публичен регистър на издадените от ТКД-Варна Удостоверения
 
СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ